Go to the page content

Aydınlatma Metni

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (“Novo Nordisk“) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurt dışına aktarımı, Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca Kişisel Verileriniz, şirket merkezi Nispetiye Cad., Akmerkez, E3 Blok, Kat. 7, 34335 Etiler, Istanbul, Türkiye adresinde bulunan Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir. 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

KVKK uyarınca Kişisel Veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Web sitemizi kullanmanız nedeniyle otomatik yöntemlerle topladığımız Kişisel Verilerinize dair ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamız ve Çerez Politikamızı okuyunuz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, KVKK madde 5.2/f kapsamında meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle, ziyaretçilerimizin geldikleri internet sitelerini, neye baktıklarını ve ne şekilde hareket ettiklerini ve en çok nerede zaman geçirdiklerini anlamak amacıyla, kullanıcı ve internet sitesi arasındaki etkileşimi daha kolay ve hızlı hale getirmek, kullanıcıya internet sitesinin farklı kısımlarında gezinmede yardımcı olmak, internet sitesi içeriğini ziyaretçiler ile daha ilişkili hale getirmek ve ziyaretçinin zevklerine ve ihtiyaçlarına uyarlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına aktarılabilir.
Kişisel Verileriniz, bilgisayar sistemlerimizin, kullanılan yazılımların ve sunucularımızın global olarak yönetilmesi sebebi ve yurt dışında bulunmasından dolayı yurt dışına ilgili grup şirketlerine ya da hizmet alınan veri işleyen şirketlere aktarımı, KVKK madde 9 kapsamında açık rızanızın alınması ya da gerekli taahhütnamelerin alınması kaydı ile Kurul’un izniyle söz konusudur.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel Verileriniz, Novo Nordisk tarafından; iletişim formları, çerezler gibi kanallarla; ilgili internet sitesinin amacına ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı
 • kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramnız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi nnbilgi@novonordisk.com adresimize e-posta göndererek ulaştırabilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile Nispetiye Cad., Akmerkez, E3 Blok, Kat. 7, 34335 Etiler, Istanbul adresimize elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.